Guru Rinpoche

Tử Thư Tây Tạng

$14.00

TỬ THƯ TÂY TẠNG - CON ĐƯỜNG ĐẠI GIẢI THOÁT

Bàn về quy luật sinh tử và đời sống sau cái chết đã có rất nhiều sách đề cập đến. Tử thư Tây Tạng là một trong số kinh thư nổi bật nhất khi nói đến vấn đề này. Trong cuốn kinh thư cổ điển này của Phật giáo Tây Tạng – theo truyền thống được đọc to cho người chết để giúp họ đạt được giải thoát – chết và tái sanh được xem như quá trình chuẩn bị cho một cơ hội để nhận diện bản tánh đích thực của tâm. Bản dịch này của Tử thư Tây tạng nhấn mạnh lời khuyên thiết thực rằng cuốn sách này là dành cho người sống. Lời bình giảng sâu sắc của Chogyam Trungpa, được viết rõ ràng, ngôn ngữ súc tích, giải thích những gì mà bản văn đã chỉ dạy cho chúng ta về tâm lí con người.
Ấn phẩm này sẽ dành cho người quan tâm đến cái chết và cận tử, cũng như những ai tìm kiếm sự hiểu biết tâm linh lớn lao hơn trong đời sống hàng ngày.
Mục Lục
Lời Nói Đầu.
Giới thiệu
Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe Trong Bardo Bình Giảng
Bài giảng của Chogyam Trungpa, Rinpoche Chánh Văn
Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe Trong Bardo Chánh Văn
Những Cầu Nguyện
Cầu Nguyện chư Phật và chư Bồ tát Cứu Độ
Những Câu Kệ Chính về Sáu Bardo
Cầu Nguyện Để Giải Thoát Khỏi Lối Đi Nguy Hiểm Của Bardo
Cầu Nguyện Trong Bardo Che Chở Khỏi Sợ Hãi
Bảng Chú Giải Các Từ Sankrit
Thư mục tham khảo

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed