NXB Tôn Giáo

Kinh A-Di-Đà Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh

$12.00
Là một trong những kinh quan trọng nhất của giáo lý Tịnh độ tông. Chính kinh này đã trình bày về đại nguyện của đức A-di-đà và những điểm căn bản nhất của pháp môn Tịnh độ.
Bản Việt dịch lần này được thực hiện rất công phu, văn phong mạch lạc, rõ ràng kèm theo rất nhiều chú giải để giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận ý nghĩa kinh văn.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed