Hồ Biểu Chánh

Con Nhà Giàu

$17.00
Đi chơi bời thì ai nấy không vui lòng, nói đi chơi phải hư nhà hại thân. Muốn hòa hiệp với vợ, thì vợ không bằng lòng, nói không dám cãi lịnh cha mẹ. Tính ở phải với người nghèo khổ, thì vợ lại không chịu dự, nói làm như vậy là trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở với vợ, muốn làm phải cũng không được làm, thế thì cái thân khốn nạn nầy trời sanh ra để giữ tiền bạc, phải chịu cảnh quạnh hiu, phải chiều phong tục cho đến mãn đời mãn kiếp hay sao?
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed