Nhiều tác giả

Thịnh Vượng chăng?

$13.00
Có một phúc âm giả - tức phúc âm thịnh vượng- đang quét qua khắp các châu lục. Nhiều hội thánh đang rao giảng phúc âm sai lạc này. Đây là lời nói dối nguy hiểm được bọc trong lớp vỏ tôn giáo. Những người bị ảnh hưởng bởi Phúc âm này đang lạc lối rời xa tin mừng của Đức Chúa Trời mà đến với sự lừa dối tập trung vào con người. Với Phao lô, không có gì nghiêm trọng hơn mối nguy từ một phúc âm khác và chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Không điều gì nghiêm trọng hơn vì linh hồn chúng ta tùy thuộc vào đó.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed