Mr. Martin

NGỘ

$10.00
Xã hội hiện đại ngày nay thường lấy phương châm theo tiêu chí số nhiều, với quy ước người giàu là người có nhiều tiền, nhiều vật chất và không có thiếu bất cứ món nào cả. Nhưng nếu tự ngẫm lại ta sẽ thấy nếu người ta cần, người ta tìm cầu một cái gì đó thì người đó mới thiếu phải không? Và một người không còn tìm cầu bất cứ một điều gì nữa thì người đó có còn cái gì để mà thiếu nữa không? Vậy có thể gọi người đó là người giàu không? Người mà đối với bản thân mình không thấy thiếu bất cứ một thứ gì? Người không còn tham dục với những của cải trên thế gian này là người giàu không?
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed